Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Mely anyagok vagy keverék?
  • ha az anyag vagy keverék a 67/548/EGK vagy 1999/45/EC1 rendeletek szerint soroljuk a veszélyes anyagok közé
  • ha az anyag perzisztens, biolakumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) a kritériumoknak megfelelően a XIII mellékletben található a REACH rendeletben;
  • ha az anyag csupán jelölve van az esetleges veszélyes anyagok listályára, azt a XIV melléklet REACH rendeletben találja meg (anyagok engedélykötelese).


Dodávateľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov, ak látka nespĺňa kritériá
klasifikácie ako nebezpečná, ale obsahuje:

  • minimálne jednu látku predstavujúcu riziko pre zdravie človeka alebo životné prostredie s koncentráciou ≥ 1 hmot. % v prípade neplynných prípravkov a ≥ 0,2 objem. % v prípade plynných prípravkov;
  • minimálne jednu látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) v súlade s kritériami uvedenými v Prílohe XIII REACH s koncentráciou ≥ 0,1 hmot. % v prípade neplynných prípravkov;
  • látku uvedenú na zozname kandidátov prípadného zahrnutia do Prílohy XIV REACH (látky podliehajúce schváleniu) s koncentráciou ≥ 0,1 hmot. % v prípade neplynných prípravkov;
  • látku, pre ktorú existujú expozičné limity Spoločenstva na pracovisku.


BIZTONSÁGI ADATLAPOK (BA)

Miért fontos a BA?
Melyek anyagok és összetevök tartozna ide?
BA Revízió
BA formátuma
BA tartalma
Nyelv használata a BA-ban
Hogyan CLP befolyásolja a BA-ot?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification