Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
There are no translations available.

Informácie sú poskytnuté podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa  mení  nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady  (ES)  č.  1907/2006 o  registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa uvádzajú rady týkajúce sa bezpečných praktík zaobchádzania. Kladie sa v ňom dôraz na bezpečnostné opatrenia, ktoré sú vhodné vzhľadom na identifikované použitia uvedené v pododdiele 1.2 a na jedinečné vlastnosti látky alebo zmesi.

Informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa týkajú ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti a životného prostredia. Ich účelom je pomôcť zamestnávateľovi pri navrhovaní vhodných pracovných postupov a organizačných opatrení podľa článku 5 smernice 98/24/ES a článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sú v súlade s informáciami uvedenými pre identifikované použitia v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi preukazujúcimi kontrolu rizika zo správy o chemickej bezpečnosti stanovenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

Okrem informácií uvedených v tomto oddiele možno nájsť relevantné informácie aj v oddiele 8.

7.1.   Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

7.1.1.   Špecifikujú sa odporúčania, aby sa:

a) umožnilo bezpečné zaobchádzanie s látkou alebo so zmesou, ako napríklad opatrenia na zabránenie šíreniu a opatrenia na predchádzanie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu;

b) predišlo zaobchádzaniu s nekompatibilnými látkami alebo zmesami;

c) upriamila pozornosť na činnosti a podmienky, ktoré vytvárajú nové riziká zmenou vlastností látky alebo zmesi, a na vhodné protiopatrenia a

d) zredukovalo uvoľňovanie látky alebo zmesi do životného prostredia, ako napríklad predchádzanie prípadom rozliatia alebo ich držanie ďalej od kanalizácie.

7.1.2.   Uvedú sa rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí, ako napríklad:

a) nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch;

b) po použití umyť ruky a

c) odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov.

7.2.   Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Poskytnuté rady sú v súlade s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami opísanými v oddiele 9 karty bezpečnostných údajov. Ak je to relevantné, poskytnú sa rady týkajúce sa špecifických požiadaviek na skladovanie vrátane týchto bodov:

a) Ako riadiť riziká súvisiace s:

i) výbušnými prostrediami;

ii) korozívnymi podmienkami;

iii) ohrozeniami vyplývajúcimi z horľavosti;

iv) nekompatibilnými látkami alebo zmesami;

v) podmienkami vedúcimi k odparovaniu a

vi) potenciálnymi zdrojmi vznietenia (vrátane elektrického vybavenia).

b) Ako regulovať účinky:

i) poveternostných podmienok:

ii) okolitého tlaku;

iii) teploty;

iv) slnečného svetla;

v) vlhkosť a

vi) vibrácie.

c) Ako zachovať integritu látky alebo zmesi použitím:

i) stabilizátorov a

ii) antioxidantov.

d) Iné rady okrem iného:

i) požiadavky na vetranie;

ii) špecifické dizajny skladových priestorov alebo nádob (vrátane záchytných múrov a vetrania);

iii) (prípadné) kvantitatívne limity pri skladovacích podmienkach a

iv) kompatibility obalov.

7.3.   Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pri látkach a zmesiach určených na špecifické konečné použitie, resp. použitia sa odporúčania týkajú identifikovaného použitia, resp. použití uvedených v pododdiele 1.2 a sú podrobné a aplikovateľné. Ak je pripojený expozičný scenár, môže sa naň uviesť odkaz alebo sa uvedú informácie vyžadované v pododdieloch 7.1 a 7.2. Ak účastník dodávateľského reťazca vykonal pri zmesi hodnotenie chemickej bezpečnosti, stačí, že karta bezpečnostných údajov a expozičné scenáre sú skôr v súlade so správou o chemickej bezpečnosti týkajúcou sa zmesi, a nie v súlade so správami o chemickej bezpečnosti týkajúcimi sa každej látky v zmesi. Ak je k dispozícii špecifické usmernenie pre odvetvie alebo sektor, môže sa naň uviesť podrobný odkaz (vrátane zdroja a dátumu vydania).

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Revízia KBÚ
Formát karty bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification