Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA zvažuje obmedzenie používania oxoplastov a mikroplastov
There are no translations available.

Súčasné dôkazy naznačujú potenciálne riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Vegyi jogszabályok Biztonsági adatlapok (BA)
Biztonsági adatlapok (SDS; MSDS)

Figyelem, változás!

2010. december 1. előtt forgalomba helyezett keverékek biztonsági adatlapját 2012. november 30-ig lehetett használni. Ezután az időpont után az összes keverék biztonsági adatlapját a 453/2010 rendelet I. melléklete szerint kell kidolgozni/frissíteni.

A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE

2. cikk

(7) Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke 9. bekezdésének sérelme nélkül a 2010. december 1-je előtt bármely címzetthez legalább egyszer eljuttatott keverékek biztonsági adatlapja továbbra is használható, és 2012. november 30-ig nem kell megfelelnie e rendelet I. mellékletében szereplő követelményeknek.


Az Ökotoxikológiai Központ Kft., Pozsony, az Önök keverékei számára új biztonsági adatlapok kidolgozását illetve a meglevők felülvizsgálatát kínálja akciós áron.

A biztonsági adatlapok frissítése pdf formátumban>>

Az Ökotoxikológiai Központ a biztonsági adatlapok REACH szerinti kidolgozását és azok felülvizsgálatát kínálja a következő nyelveken:
.
.
.

Az Ökotoxikológiai Központ Kft. szakemberei az Önök számára bebiztosítják az átfogó jelentés kidolgozását és a biztonsági adatlapok frissítését, amikor csak szükséges.

A biztonsági adatlapnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
1.4. Sürgősségi telefonszám

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.Az anyag vagy keverék osztályozása
2.2.Címkézési elemek
2.3.Egyéb veszélyek


3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.Anyagok
3.2.Keverékek

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
4.2.A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
4.3.A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.Oltóanyag
5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljáráso
6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések
6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
6.4.Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel
7.3.Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) együtt

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.Ellenőrzési paraméterek
8.2.Az expozíció ellenőrzése

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
9.2. Egyéb információk

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
10.2. Kémiai stabilitás
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
10.4. Kerülendő körülmények
10.5. Nem összeférhető anyagok
10.6. Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
12.3. Bioakkumulációs képesség
12.4. A talajban való mobilitás
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
12.6. Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1. UN-szám
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
14.4. Csomagolási csoport
14.5. Környezeti veszélyek
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
15.2. Kémiai biztonsági értékelés

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Jogszabályi keret: 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete (REACH); A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról; Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról; A T.t. 67/2010 sz. törvénye, a vegyi anyagok és vegyi anyagok keverékei piacra való bevezetésének feltételeiről, egyes törvények kiegészítése értelmében


453/2010 rendelet PDF-ben >>

 

 


BIZTONSÁGI ADATLAPOK (BA)

Miért fontos a BA?
Melyek anyagok és összetevök tartozna ide?
BA Revízió
BA formátuma
BA tartalma
Nyelv használata a BA-ban
Hogyan CLP befolyásolja a BA-ot?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification