Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Vegyi jogszabályok Biztonsági adatlapok (BA)
Biztonsági adatlapok (SDS; MSDS)

Figyelem, változás!

2010. december 1. előtt forgalomba helyezett keverékek biztonsági adatlapját 2012. november 30-ig lehetett használni. Ezután az időpont után az összes keverék biztonsági adatlapját a 453/2010 rendelet I. melléklete szerint kell kidolgozni/frissíteni.

A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE

2. cikk

(7) Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke 9. bekezdésének sérelme nélkül a 2010. december 1-je előtt bármely címzetthez legalább egyszer eljuttatott keverékek biztonsági adatlapja továbbra is használható, és 2012. november 30-ig nem kell megfelelnie e rendelet I. mellékletében szereplő követelményeknek.


Az Ökotoxikológiai Központ Kft., Pozsony, az Önök keverékei számára új biztonsági adatlapok kidolgozását illetve a meglevők felülvizsgálatát kínálja akciós áron.

A biztonsági adatlapok frissítése pdf formátumban>>

Az Ökotoxikológiai Központ a biztonsági adatlapok REACH szerinti kidolgozását és azok felülvizsgálatát kínálja a következő nyelveken:
.
.
.

Az Ökotoxikológiai Központ Kft. szakemberei az Önök számára bebiztosítják az átfogó jelentés kidolgozását és a biztonsági adatlapok frissítését, amikor csak szükséges.

A biztonsági adatlapnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
1.4. Sürgősségi telefonszám

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.Az anyag vagy keverék osztályozása
2.2.Címkézési elemek
2.3.Egyéb veszélyek


3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.Anyagok
3.2.Keverékek

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
4.2.A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
4.3.A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.Oltóanyag
5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljáráso
6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések
6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
6.4.Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel
7.3.Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) együtt

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.Ellenőrzési paraméterek
8.2.Az expozíció ellenőrzése

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
9.2. Egyéb információk

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
10.2. Kémiai stabilitás
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
10.4. Kerülendő körülmények
10.5. Nem összeférhető anyagok
10.6. Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
12.3. Bioakkumulációs képesség
12.4. A talajban való mobilitás
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
12.6. Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1. UN-szám
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
14.4. Csomagolási csoport
14.5. Környezeti veszélyek
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
15.2. Kémiai biztonsági értékelés

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Jogszabályi keret: 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete (REACH); A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról; Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról; A T.t. 67/2010 sz. törvénye, a vegyi anyagok és vegyi anyagok keverékei piacra való bevezetésének feltételeiről, egyes törvények kiegészítése értelmében


453/2010 rendelet PDF-ben >>

 

 


BIZTONSÁGI ADATLAPOK (BA)

Miért fontos a BA?
Melyek anyagok és összetevök tartozna ide?
BA Revízió
BA formátuma
BA tartalma
Nyelv használata a BA-ban
Hogyan CLP befolyásolja a BA-ot?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification