Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Implementácia požiadaviek e-KBÚ na pracovisku a škálovanie ES
There are no translations available.

Obsahová náplň:

1. Identifikovanie parametrov expozičného scenára na základe podkladov od zákazníka (rozšírená karta bezpečnostných údajov t.j. e-KBÚ);

2. Identifikovanie podmienok použitia v podniku vzhľadom na ES na základe podkladov od zákazníka (interná dokumentácia,...);

3. Identifikácia parametrov a hodnôt vzhľadom na použitie modelov a konkrétnych informácií z hodnoteného procesu vrátane použitia meraných parametrov pre konkrétne procesy;

4. Výpočty škálovaných parametrov a preverenie ich aplikovateľnosti (modelovanie);

5. Vyhodnotenie výsledkov škálovania a posúdenie nutnosti dodatočných krokov - správa a formalizácia dokumentácie.

V prípade, ak si objednáte IMPLEMENTÁCIU POŽIADAVIEK e-KBU NA PRACOVISKU - ŠKÁLOVANIE ES, dodáme Vám:
- Správu o implementácii požiadaviek e–KBÚ (škálovanie expozičného scenára) pre konkrétnu látku ako takú alebo obsiahnutú v zmesi používanú vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokument:

a. Identifikovanie parametrov expozičného scenára od Vášho dodávateľa (podmienky použitie popísané deskriptormi použitie, prevádzkové opatrenia, opatrenia pre kontrolu rizík;
b. Definovanie limitných hodnôt pre látku podľa národnej legislatívy;
c. Definovanie podmienok použitia vo Vašom podniku;
d. Porovnanie prevádzkových podmienok vo Vašom podniku s podmienkami navrhovanými výrobcom v e-KBÚ;
e. Porovnanie používaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) vo Vašom podniku s OOPP navrhovanými výrobcom v e-KBÚ;
f. Vyhodnotenie súladu ES s použitím vo Vašom podniku a posúdenie nutnosti dodatočných krokov.


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment v podniku
KBÚ Skríning - Analýza stavu KBÚ
REACH + CLP Skríning
Implementácia požiadaviek e-KBÚ - Škálovanie ES
Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Ochrana zdravia pri práci - Prevádzkový poriadok a posudok o riziku

Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev
 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification